Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00. HU-1115 Budapest, Halmi utca 61
  Elérhetőség: +36 1 248 0008

Versenyek és közösségi média

A közösségi hálózatokon az Adatkezelő és a versenyek Szervezője az alábbiak lehetnek:

– Cord Blood Center AG

– az ún. Influencer a követőin keresztül

1. A Cord Blood Center AG által szervezett versenyek/ nyereményjátékok a közösségi hálózatokon

I. A verseny szervezője:

Együttes szervezők:

  • Cord Blood Center AG, Bodenhof 4, 6014 Luzern, Svájc, ID: CHE-178.669.230
  • Cord Blood Center Storage AG Mft., 1115 Budapest, Halmi utca 61. Adószám: 22114280-2-43 (a továbbiakban együttesen: „Szervező”). A Szervező határozza meg a versenyszabályokat (a továbbiakban: “Játékszabályok”). A verseny célja a Szervező szolgáltatásának támogatása és népszerűsítése.

II. A verseny időtartama és helye:

A versenyre a feltüntetett postban megadott időben kerül sor a versenyt kihirdető Szervező által kiválasztott közösségi hálózaton. A verseny helye Magyarország területe.

III. A verseny résztvevői:

Az alábbi szabályoknak megfelelően azon természetes személy (a továbbiakban: a “Verseny résztvevője”) vehet részt a versenyen, aki:

• állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarország területén,

• aki 18 évesnél idősebb,

• aki teljesíti a versenyen való részvétel Játékszabály szerint előírt feltételeit, kivéve:

a Szervező munkavállalói, valamint azok, a Polgári Törvénykönyv 685. §. b) pont (továbbiakban Polgári Törvénykönyv) szerinti közeli hozzátartozói, valamint azok a személyek, akiknek tulajdona vagy alkalmazottai / leginkább alkalmazottai kapcsolatban állnak a verseny előkészítésével kapcsolatos tevékenységeket végző személyekkel, ideértve a hozzátartozóikat is a Polgári Törvénykönyv 685. §. b) pontja szerint.

IV. A versenyen való részvétel feltételei:

A verseny minden résztvevője, aki a verseny során a Szervező által kiválasztott közösségi hálózaton közzétett feladatot teljesíti, részt vehet a versenyen és a sorsoláson Minden versenyző csak egy választ adhat meg / csak egyszer. A Szervező sorsolja ki a nyertest / nyerteseket, akiknek száma és nyereményei hozzájárulásban kerülnek felsorolásra a Szervező kiválasztott közösségi hálózatán, amelyet azután a verseny meghatározott részén hirdetnek ki. A Szervezőnek joga van kizárni a verseny résztvevőjét, ha a versenyre vulgáris tartalommal nevez be, sérti az emberi méltóságot, vagy ellentétes a jó erkölccsel.

A verseny résztvevője a jelen szabályzat szerint hozzájárul a versenyen való részvételhez, fenntartások nélkül egyetért a szabályzatban foglaltakkal és a díjnak a szabályok szerinti módon történő lehetséges elfogadásával. A verseny szervezője nem vállal felelősséget a műszaki vagy informatikai hibákért, valamint a verseny során elkövetett hibákért.

V. A Sorsolás

A verseny sorsolására a Szervező alkalmazottainak felügyelete alatt kerül sor, a Szervező közösségi hálózatán, a verseny kihirdetése során megjelölt napon. A nyertesekkel a Szervező alkalmazottja veszi fel a kapcsolatot a sorsolás napjától számított 10 munkanapon belül és értesíti a nyereményről. A nyertest a nyereményjáték postnál hozzászólásban értesítik a nyereményről, ahol fel kell tüntetni a nyertes felhasználónevét, amellyel részt vett a versenyen. A Szervezőnek joga van kizárni a verseny résztvevőjét a versenyszabályok megsértésének vagy szabálytalan eljárások alkalmazása esetén.

VI. A verseny résztvevőinek díjazása

A verseny nyereményét a Szervező biztosítja, amelyet a Szervező a verseny bejelentésének helyszínéül kiválasztott közösségi hálózaton szereplő bejegyzésben tünteti fel. A jelen Szabályzat szerinti árat a Szervező biztosítja.

VII. A verseny résztvevőinek tájékoztatása a nyereményekről és a díjak átadásáról:

A nyertessel a kapcsolat a nyereményjáték közösségi médián meghirdetett postja alatti hozzászólásban és/ vagy privát üzenetben kerül felvételre és tájékoztatva a nyeremény átadásának módjáról.  Abban az esetben, ha a nyertessel nem lehet kapcsolatba lépni a sorsolástól számított 10 napon belül, új nyertes kerül sorsolásra. A nyereményt a sorsolás napjától számított 30 napon belül kapja kézhez. A szervező fenntartja a jogot a végső döntés meghozatalára, függetlenül attól, hogy teljesülnek-e a nyereményre megállapított feltételek. Azok a résztvevők, akik még a nyereményjáték részleges feltételeit sem teljesítik, nem nyerhetik meg a díjat. Ha a Nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, akkor eláll a nyereménytől, megtagadja a hozzájárulást, ill. jelen szabályok szerint nem felel meg egy másik feltételnek, akkor a díjat az újonnan húzott póttag nyeri.

VIII. Adatvédelem

A verseny Szervezője adatkezelőként jár el. A Szervező gondoskodik az érintettek GDPR 15–22. cikkelye szerinti jogainak gyakorlásából eredő kötelezettségeinek teljesítéséről, és az érintettek jogosultak hozzá fordulni, és jogaikat gyakorolni az  erre a célra létrehozott kapcsolattartási módon, nevezetesen ezen az e-mail címen: dataprotection@cordbloodcenter.com. A Cord Blood Center Storage Ag Mft. az ügyfelek és az ügyféladatok adminisztrációjára és rögzítésére információs rendszereket működtet. További információk a személyes adatok védelméről a www.cordbloodcenter.hu/gdpr weboldalon találhatók.

A Versenyen való részvétellel a Résztvevő hozzájárulását adja az összes személyes adatának feldolgozásához és / vagy a szervezőkkel folytatott bármilyen későbbi kommunikáció során megadott adatainak feldolgozásához, a versenyre való belépés, a versenyen való részvétel feldolgozása, a Nyertes kisorsolása, a verseny eredményeinek kiértékelése és ellenőrzése, a nyeremény megszerzése esetén (különösen telefonon) történő kommunikáció, és a Résztvevő tájékoztatása a verseny sorsolásának elmulasztásáról, a verseny nyertesének kereszt- és vezetéknevének közzététele (pl. Weboldal, közösségi média, stb.) és a nyeremény átadása céljából.

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás önkéntes alapon történik egy (1) éves időtartamra, annak a naptári év január 1.napjától kezdve, amikor a résztvevő hozzájárulását adta. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás bármikor írásban, levélben visszavonható, amelyet a Szervező által, weboldalukon megadott elérhetőségre kell elküldeni vagy a Szervező székhelyére a weboldalukon feltüntetett címre. A Szervező adatvédelmi szakemberével a következő e-mail címen lehet felvenni a kapcsolatot: dataprotection@cordbloodcenter.com . A hozzájárulás visszavonása alapján a személyes adatok feldolgozása a Szervező által kizárt és a Résztvevő kizárásra kerül a versenyből.

A Résztvevő nem csak arra jogosult, hogy visszavonja személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulását, hanem joga van arra, hogy kérje személyes adatainak helyesbítését és / vagy kiegészítését, törlését, korlátozását, továbbítását, és joga van panasz benyújtására az illetékes felügyeleti hatóság felé – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

A Résztvevő hozzájárulását adja az általuk nyújtott egyéb, személyesnek nem tekintett adatok felhasználásához is, amelyek ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételek mellett kerülnek felhasználásra, mint a fentiek.

A jelenlegi adatvédelmi szabályok mindig megtalálhatók a következő weboldalon: www.cordbloodcenter.hu/gdpr.

IX. Adózás

A Szervező nem vállal felelősséget a díjból származó adókért, vonatkozóan a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján. A nyertesnek nincs joga a nyeremény cseréjére, vagy annak értékének pénzbeli vagy egyéb ellentételezés formájában történő megfizetésére. A verseny résztvevője elismeri, hogy a fogadásokból és játékokból származó nyereményeket nem lehet érvényesíteni a bíróságon az alkalmazandó jog alapján.

X. Különleges rendelkezések

A szervező fenntartja a jogot a versenyszabályok megváltoztatására, a verseny visszavonására, a verseny időtartamára és feltételeire, különösképpen, de nem kizárólagosan, a sorsolás szabályaira, a sorsolás dátumára, a nyertesek számára és a nyeremény típusaira. A szervező megfelelő módon közzéteszi a verseny szabályainak és feltételeinek változásait. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a Résztvevők által a helytelenül megadott adatokkal kapcsolatban merülnek fel, ill. azáltal, hogy nem használja fel a díjat. A nyertesnek nincs joga a nyeremény / nyeremények cseréjére, vagy annak értékének pénzbeli vagy egyéb ellentételezés formájában történő kifizettetésére. A verseny résztvevője tudomásul veszi, hogy a díjat nem lehet bíróságon érvényesíteni. A versennyel kapcsolatos viták esetén a Szervező döntése végleges és kötelező érvényű.

A verseny résztvevői a szabályokat a Szervező honlapján ismerhetik meg: www.cordbloodcenter.hu.

A versenyben való részvétellel a verseny résztvevői kijelentik, hogy a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelnek.

2. Influencer által szervezett versenyek a közösségi hálózatokon

I.      A verseny szervezője és a személyes adatok kezelője az influencer – közismert személy.

II.     A Cord Blood Center AG biztosítja a verseny díját (díjait), nevezetesen köldökzsinórvér és / vagy köldökzsinór szövet levételt vagy kedvezményt köldökzsinórvér és / vagy köldökzsinór szövet levételére, ill. a kihirdetett versenyen meghatározott díjat vagy engedményt.

III.    A versenyre az influencer kiválasztott közösségi hálózatán a hozzájárulásban megjelölt időpontban kerül sor, amellyel a Verseny említett részét kihirdetik. A verseny helyszíne Magyarország területén található.

IV.   Az alábbi szabályok szerint minden olyan személy (a továbbiakban: a “Verseny Résztvevője”), aki teljesíti az összes alábbi követelményt, részt vehet a versenyen:

– aki állandó vagy ideiglenes lakcím kártyával rendelkezik Magyarország területén

– aki 18 évnél idősebb és korlátlan cselekvőképességgel rendelkezik,

– aki várandós,

– aki a szabályok szerint megfelel a versenyen való részvétel feltételeinek, kivéve az influencer közeli hozzátartozói, ismerősei

V.    A Verseny minden Résztvevője, aki a verseny során az influencer kiválasztott közösségi hálózatán közzétett feladatot teljesíti, bevonható a versenybe és részt vehet a sorsoláson. Az influencer sorsolja ki a győztest/győzteseket, a nyertesek száma és a nyeremény az influencer kiválasztott közösségi hálózatán jelenik meg, amelyen a verseny ki volt hirdetve.

Az influencernek joga van kizárni a verseny azon Résztvevőjét, kinek megjegyzése vagy hozzászólásának tartalma vulgáris, sérti az emberi méltóságot, vagy ellentétes a jó erkölccsel. A Verseny Résztvevője a jelen szabályzat szerint hozzájárul a versenyen való részvételhez, fenntartások nélkül hozzájárul a szabályok betartásához és a díj szabályok szerinti módon történő lehetséges elfogadásához.

Az influencer nem vállal felelősséget a műszaki vagy program hibákért, valamint a verseny során elkövetett hibákért.

VI.   A verseny sorsolására az influencer közösségi hálózatán feltüntetett napon kerül sor, amelyen a verseny kihirdetésre kerül. A nyertes a nyereményről a versenyről szóló postnál értesítés/komment útján kerül értesítésre, amelyben megjelölésre kerül a felhasználóneve, amellyel részt vett a versenyen, és / vagy egy privát üzenetben. Az influencernek joga van kizárni a Verseny azon Résztvevőjét, aki a versenyszabályokat megsérti vagy szabálytalan eljárások alkalmazásának gyanúja esetén.

VII.  Az influencer adja át a díjat, amelyet az infulencer kiválasztott közösségi oldalán ad meg, vagy útmutatást ad a nyeremény átvételére.

VIII. Az influencert nem terhelik a nyereményből származó adók az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról szóló törvény  alapján. A nyertesnek nincs joga a nyeremény cseréjére, vagy annak értékének pénzbeli vagy egyéb ellentételezés formájában történő megfizetésére. A Verseny Résztvevője elismeri, hogy a fogadásokból és nyereményjátékokból származó nyereményeket nem érvényesíthetőek a bíróságon az alkalmazandó jog alapján.

IX.    Az influencerek által szervezett közösségi hálózatokon folytatott versenyről világosan és pontosan meg kell állapodni a Cord Blood Center AG-vel. Ezek hiányában a Cord Blood Center AG nem vállal felelősséget az ilyen versenyekért és az ilyen versenyeken kihirdetett díj(ak) vagy kedvezmények biztosításáért.

Érdeklődik és szeretne többet megtudni? Keressen minket a +36 1 248 0008 telefonszámon.
Regisztráljon online itt.