Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00. HU-1115 Budapest, Halmi utca 61
  Elérhetőség: +36 1 248 0008

Marketing célú adatkezelések

A CBC számára kiemelten fontos, hogy tájékoztassa ügyfeleit a CBC által kínált szolgáltatások fejlesztéséről, új szolgáltatások bevezetéséről, a CBC által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az orvostudomány legújabb eredményeiről. Amennyiben a CBC ilyen tartalmú tájékoztatást, azaz Direkt Marketing üzenetet küld, úgy személyes adatait a CBC a jelen Marketing célú adatkezelésekről szóló tájékoztató szerint kezeli.

Az adatkezelés célja:

Direkt Marketing üzenetek küldése, beleértve a meglévő kedvezményekről és a személyes preferenciákon alapuló lehetséges előnyökről szóló információkat.

Az adatkezelés jogalapja:

Amennyiben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a CBC a részére Direkt Marketing üzenetet küldjön, úgy az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás hiányában a CBC a GDPR 47-dik preambulum bekezdésére figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, jogos érdeken alapulóan küld az ügyfelei számára Direkt Marketing üzenetet. GDPR szerint „az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait.”

Direkt Marketing üzenetet megküldése a CBC jogos érdekét képezi. A tájékoztatás továbbá az ügyfelek jogos érdekét is szolgálja, amennyiben az orvostudomány legújabb eredményeiről, az ügyfélnek nyújtott kedvezmények lehetőségéről vagy az ügyfél gyermekének egészségét támogató szolgáltatásról kap tájékoztatást.

A CBC a GDPR-nak megfelelően érdekmérlegelési tesztet végzett annak céljából, hogy megállapítsa, hogy jogos érdeke előnyt élvez-e az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben. Ennek során a CBC figyelembe vette a személyes adatok kezelésének az érintettre gyakorolt következményeit, kiértékelte az érdeklődés jellegét és az esetleges károkat abban az esetben, ha nem végezné el az ilyen adatkezelést. Az Adatkezelő értékelte az érintett személyek (az Adatkezelő ügyfelei) jogainak és szabadságainak esetleges beavatkozását az alkalmazott technológiák (személyes adatok kezelésének eszközei) vonatkozásában, figyelembe vette az érintettek körét, valamint az Adatkezelővel való kapcsolatukat.

Az Adatkezelő az összes rendelkezésre álló információ és tény értékelése és mérlegelése, egymáshoz viszonyított értékelése alapján megállapítja, hogy a marketing célból végrehajtott adatkezelés és annak módja nem okoz aránytalan beavatkozást az érintett személyek jogaiba és szabadságaiba, emiatt jogosult az e célból való adatkezelésre.

A kezelt adatok köre:

Az érintett ügyfél neve és az általa megadott elérhetőségi adatok (így különösen postai cím, e-mail cím, telefon).

A Direkt Marketing üzenet tartalmához a CBC kezeli az érintett által igénybe vett szolgáltatással összefüggésben meglévő kedvezményekre és a személyes preferenciákra vonatkozó információkat.

Abban az esetben, ha az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, illetve ha megtiltja, hogy a CBC a részére Direkt Marketing üzeneteket küldjön, úgy a CBC az érintett nevét abból a célból kezeli, hogy a részére a jövőben Direkt Marketing üzenetet ne küldjön.  

Tiltakozás a Direkt Marketing üzenetek ellen:

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai Marketing célból való kezelése ellen, illetve, hogy a jövőre nézve megtiltsa a CBC számára a Direkt Marketing üzenetek küldését, ebben az esetben a CBC nem fog több Direkt Marketing üzenetet küldeni az érintett számára. Tiltakozását az érintett a CBC hivatalos elérhetőségén és a dataprotection@cordbloodcenter.com e-mail terjesztheti elő.

A személyes adatok megőrzése:

Az érintettre vonatkozó személyes adatokat a CBC a CBC-vel fennálló szerződéses viszony megszűnését követő 24 hónapon belül töröljük, vagy amennyiben az érintett a részére megküldött Direkt Marketing üzenettel szemben nem tiltakozik illetve az nem tiltja meg, úgy a CBC az adatokat az érintett ezzel ellentétes rendelkezéséig kezeli.

Az érintett jogait és kötelezettségei

Az érintett egyéb jogait és kötelezettségeit egyebekben a CRC weblapjának GDPR aloldalán https://www.cordbloodcenter.hu/gdpr/ közzétett „Személyes adatok védelmének alapelvei” és „Tájékoztatási kötelezettség” dokumentumok tartalmazzák.

Érdeklődik és szeretne többet megtudni? Keressen minket a +36 1 248 0008 telefonszámon.
Regisztráljon online itt.