Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00. HU-1115 Budapest, Halmi utca 61
  Elérhetőség: +36 1 248 0008

Szolgáltatók és egyéb alanyok

A jelen Alapelvek az Ön mint a jelenlegi vagy jövőbeli ügyfelünk, szolgáltatónk vagy kereskedelmi partnerünk képviselője személyes adatainak kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezeléséről, melyeket Ön a szolgáltatások végrehajtása céljából nyújtott, itt olvashat többet.

Miért van hozzáférésünk az Ön adataihoz, és miért kezeljük azokat?

Ahhoz, hogy szerződést tudjunk kötni Önnel vagy az Ön által képviselt társasággal, és teljesíteni tudjuk azt, szükség van az Ön személyes adatainak kezelésére. Kezelhetjük továbbá a weboldalaink vagy fizikai helyszíneink látogatóinak személyes adatait is attól függően, Ön milyen kommunikációs formát választ. Ön esetleg érdeklődhet az általunk kínált kurzusok, rendezvények vagy információk iránt.

Csak akkor kezeljük az Ön személyes adatait, ha erre megfelelő jogalappal rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy az adatkezelés elengedhetetlen kell, hogy legyen a szerződés teljesítése céljából, amelyben Ön vagy az Ön által képviselt társaság szerződő félként vesz részt, vagy hogy kérelemre lehetőséget kell biztosítani lépések megtételére a szerződés megkötése előtt. Törvényes érdekeinkkel összhangban arra is felhasználhatjuk az Ön adatait, hogy információkat nyújtsunk Önnek a szolgáltatásainkról, kilátásainkról, elemzéseinkről, eseményeinkről, képzéseinkről, amelyek az Ön érdekeit szolgálják, vagy amelyekre szükség lehet az Ön által képviselt kereskedelmi kapcsolatból eredő feladatok teljesítése céljából.

Törvényes kötelezettségünk kiadni az Ön személyes adatait az erre jogosult intézmények általi ellenőrzéskor, továbbá csalások megelőzése, megfigyelése és bizonyítása, illetve a pénzmosás és egyéb bűncselekmények elleni harc során.

Az Ön adatait biztonságosan őrizzük az adatvédelemről szóló jogi előírásokkal összhangban.

Milyen személyes adatokat kezelünk, és miért?

A szerződéses vagy kereskedelmi jogviszony kezeléséhez szükséges információkat őrizzük meg. Ahhoz, hogy kommunikálhassunk Önnel, és garantálhassuk a biztonságos és pontos azonosítást, szükségünk van az Ön nevére, beosztására és elérhetőségeire (cím, telefonszám és e-mail cím).

Ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk pl. a pénzmosás elleni harccal kapcsolatos törvényes kötelezettségeinket, felülvizsgálhatunk olyan további személyes adatokat is, mint a személyi szám vagy születési dátum, személyiigazolvány-szám vagy útlevélszám, illetve külön előírások által előírt hasonló azonosító adatok és kapcsolódó információk.

Alkalmazottaink biztonsága és az Ön személyes adatainak védelme érdekében számos helyen kamerákat is használunk, és kérjük Öntől pl. a neve és a telefonszáma megadását az olyan helyszínekre való belépéshez, ahol pl. személyes jellegű információkat kezelünk. Amennyiben nincs törvényes kötelezettségünk a videofelvételek megőrzésére, 15 nap után eltávolítjuk azokat.

Amennyiben Önnel másként nem állapodunk meg, vagy amennyiben az nem szükséges a jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme céljából, nem vizsgáljuk a személyes adatok olyan speciális kategóriáit, mint a faji vagy etnikai hovatartozás, politikai nézetek, vallási vagy filozófiai meggyőződés, szakszervezeti tagság, valamint az egészségügyi vagy szexuális életre vonatkozó adatok (ún. „érzékeny személyes adatok”).

További felekkel is megosztjuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk a szolgáltatóinkkal, amelyek a szolgáltatásaink egy részét közvetítik és/vagy biztosítják, pl.: nyomda- és postai szolgáltatások, jogi képviselők. Az Ön személyes adatait az Ügyfeleinkkel is megoszthatjuk abban az esetben, ha Ön olyan szolgáltatót képvisel, amely az Ügyfeleinknek és azok meghatalmazott intézményeinek nyújtott szolgáltatások részét képezi.

A személyes adatokhoz az alkalmazottaink is hozzáférnek majd. Ebben az esetben a hozzáférést csak akkor biztosítjuk, ha ez a fenti célokhoz elengedhetetlen, és amennyiben az adott alkalmazottat titoktartás kötelezettsége terheli.

Más országba is továbbítjuk az Ön személyes adatait?

A CBC csoport tagjaként lehetséges, hogy más országba is továbbítjuk az Ön adatait. Amennyiben erre sor kerül, biztosítjuk, hogy érvényesüljenek a szükséges biztonsági intézkedések az EU általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) összhangban. Általánosságban, az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térség (EEA) határain kívülre. Az adatok megőrzéséhez harmadik felek szolgáltatásait is igénybe vesszük, akik hozzáférhetnek az adatokhoz, és az EEA-n kívül, beleértve (de nem kizárólag) az USA-ban is működhetnek. Az Ön személyes adatait soha nem továbbítjuk az EEA-n kívülre anélkül, hogy gondoskodnánk azok biztonságáról és védelméről. Ezért biztosítjuk, hogy minden címzett aláírja az EU általános szerződési feltételeit, vagy hogy az adott ország garantálja a megfelelő adatvédelmet a személyes adatok védelméről szóló törvények alapján. Az EU–USA adatvédelmi pajzs nevű programra is támaszkodhatunk, melynek keretén belül az USA-ban működő társaságokra magasabb szintű adatvédelmi előírások vonatkozhatnak, amennyiben ezt az USA törvényei megkövetelik. Az információkat e csoportokon kívül is hozzáférhetővé tehetjük abban az esetben, ha csalás megelőzéséről van szó, vagy ha ezt törvény írja elő.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig erre az egyéni előírások alapján az adatkezelés és -gyűjtés céljának teljesítéséhez szükség van, amennyiben törvényes érdekeink fűződnek az adatok megőrzéséhez pl. a szerződéses viszony befejezésééig és/vagy az elévülési idő leteltéig, melynek keretén belül képesnek kellett volna lennünk egy esetleges keresettel szembeni védelemre. Jogi szempontból kötelesek vagyunk továbbá egy meghatározott ideig megőrizni az Ön személyes adatait csalások megelőzése és leleplezése, a pénzmosás elleni harc támogatása, valamint pénzügyi ellenőrzések céljából.

Ami az adatmásolatokat illeti, az Ön adatait a tárhelyeinkről is töröljük, azonban csak akkor, ha a másolat megújításra kerül a megőrzési szabályaink (BCM és DRP) alapján. Amennyiben a másolat a másolási szabályok alapján rendszeresen törlődik, az Ön adatait teljesen kitöröljük.

Alanya lesz-e Ön az automatizált döntéshozatalnak?

Az Ön személyes adatait nem fogjuk felhasználni automatizált döntéshozatal során.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Fontos, hogy Ön megértse, hogy az Ön személyes adatairól van szó, amelyeket kezelünk, és hogy azt szeretnénk, hogy Ön ehhez hozzájáruljon. Még ha nincs is szükségünk az Ön engedélyére az Ön személyes adatainak kezeléséhez, Önt számos jog illeti meg a személyes adatai kezelésével kapcsolatban.

Az Ön jogai Ez mit jelent?
Hozzáférési jog Önnek joga van információt igényelni arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, beleértve az alábbi információkat:

  • Miért kezeljük az Ön személyes adatait
  • Milyen típusú személyes adatokat kezelünk
  • Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait
  • Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait, és mik e határidő meghatározásának kritériumai
  • Milyen jogok illetik meg Önt
  • Honnan szerezzük az Ön személyes adatait (amennyiben nem Öntől szereztük azokat)
  • Tartalmaz-e az adatkezelés automatizált döntéshozatalt (ún. profilalkotást)
  • Amennyiben az Ön személyes adatait az EEA-n kívüli országba továbbítottuk, hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatai védelmét.

Az összes fenti információ megtalálható a személyes adatok védelméről szóló jelen Alapelvekben.

Ön igényelheti továbbá az általunk kezelt személyes adatai másolatát. A további másolatokért azonban illetéket számolunk fel.

Helyesbítési jog Fontos, hogy helyes információkkal rendelkezzünk Önről, ezért kérjük, hogy figyelmeztessen minket, ha valamely személyes adata helytelen, pl. ha megváltoztatta a nevét vagy elköltözött.
A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog Amennyiben az Ön személyes adatait törvénytelen módon, pl. a szükségesnél vagy indokoltnál hosszabb ideig kezeljük, Ön igényelheti ezen adatok törlését.
Korlátozáshoz való jog Attól a pillanattól kezdve, hogy Ön igényelte a személyes adatai javítását vagy kifogást emelt az adatkezeléssel szemben addig a pillanatig, amíg nem vagyunk képesek felülvizsgálni a problémát vagy megerősíteni az Ön személyes adatai pontosságát (vagy módosítani azokat az Ön utasításai alapján), Ön jogosult a korlátozott adatkezelésre. Ez azt jelenti, hogy csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük az Ön személyes adatait (kivéve a személyes adatok megőrzését), illetve akkor, ha erre a jogi megfontolásból vagy más személy jogvédelme céljából van szükség, vagy ha az adatkezeléshez közérdek fűződik.

Ön akkor is igényelheti a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha az adatkezelés törvénytelen, de Ön nem szeretné, ha törölnénk a személyes adatokat.

Kifogáshoz való jog Amennyiben Ön úgy véli, nincs jogunk az Ön személyes adatai kezeléséhez, kifogást emelhet az adatkezeléssel szemben. Ilyen esetekben csak akkor folytathatjuk az adatkezelést, ha meggyőző és jogos indokokat tudunk felmutatni, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságát. Az Ön személyes adatait azonban mindig kezelhetjük, ha erre jogi igények meghatározása, érvényesítése vagy védelme miatt van szükség.
Adattovábbításhoz való jog Ön azt is igényelheti, hogy az Ön személyes adatait, amelyeket beleegyezés alapján vagy szerződés teljesítése céljából nyújtott nekünk, strukturált, általánosan alkalmazott és gépi olvasásra alkalmas formában nyújtsuk. Ön jogosult továbbá igényelni ezen információk más adatkezelőnek történő továbbítását.
Hozzájárulás visszavonása A CBC társaság nem hozzájárulás alapján folytatja az adatkezelést. Azonban tekintettel arra, hogy egyes kezelési tevékenységek hozzájáruláson alapulhatnak, Ön jogosult visszavonni a hozzájárulását, és ezt követően mi beszüntetjük az adatkezelési tevékenységeinket.

Az Ön kérelméről/kérelmeiről tájékoztatjuk a további feleket is, akiknek továbbíthatjuk az Ön személyes adatait.

Hogyan tehet Ön panaszt az adatai használatával kapcsolatban, és hogyan érvényesítheti a jogait?

Amennyiben panaszt kíván tenni a személyes adatai kezelésével kapcsolatban a fenti jogokra hivatkozva, forduljon a személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős adatvédelmi tisztviselőhöz (Data Protection Officer), és felülvizsgáljuk az Ön panaszait és kérelmeit.

A személyes adatok védelmének felügyeletéért
felelős adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dataprotection@cordbloodcenter.com

Amennyiben Ön elégedetlen a válaszunkkal, vagy úgy véli, hogy helytelenül vagy törvénytelenül kezeljük az Ön adatait, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

Amennyiben további kérdése van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős adatvédelmi tisztviselővel (Data Protection Officer).

Elérhetőségi adatok

Amennyiben szeretné, ha felvennénk Önnel a kapcsolatot, vagy szeretne észrevételt tenni a személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős adatvédelmi tisztviselőnek, kérjük, küldjön egy e-mailt a dataprotection@cordbloodcenter.com címre.

Érdeklődik és szeretne többet megtudni? Keressen minket a +36 1 248 0008 telefonszámon.
Regisztráljon online itt.