Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00. HU-1115 Budapest, Halmi utca 61
  Elérhetőség: +36 1 248 0008

Tájékoztatási kötelezettség

A magánélet védelméről szóló jelen nyilatkozat azért vonatkozik Önre és az Ön személyes adataira, mivel Ön egy, a CBC csoport részét képező alany ügyfele. A CBC csoport alanya egy társaság, amely az Ön személyes adatainak kezelőjeként lép fel. A magánélet védelméről szóló jelen nyilatkozat alkalmazásában az Ön személyes adatai védelméért a CBC csoport alanya felel, amellyel Ön szerződéses viszonyban áll (adatkezelőfel). A jelen nyilatkozat elmagyarázza, hogyan fogjuk felhasználni a személyes adatokat, amelyeket Öntől vagy harmadik felektől szerzünk a CBC csoporton belüli társasággal való szerződéses viszony fennállása során. Figyelmeztetjük Önt, hogy mivel a jelen nyilatkozat az egész CBC csoportra vonatkozik, helyi szinten kisebb különbségek fordulhatnak elő abban, hogyan kezelik a különböző információkat az egyes célokból. Amennyiben részletes tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, forduljon a helyi adatvédelmi tisztviselőhöz (ld. lentebb).

A jelen nyilatkozatot időről időre frissíthetjük, és ha erre sor kerül, itt fogjuk Önt tájékoztatni erről. A magánélet védelméről szóló nyilatkozat jelen verziója 2020.12.01 napon került kiállításra.

 1. A személyes adatok típusai

Az alábbi adatokat kezeljük:

 • Személyes elérhetőségi adatok. Például az Ön teljes neve, állandó lakcíme, kézbesítési címe, telefonszáma, személyiigazolvány-száma, születési száma, titulusa, születési dátuma.
 • Munkahelyi elérhetőségi adatok. Például az Ön által képviselt cég címe, munkahelyi e-mail cím és telefonszám.
 • Szerződéses adatok. Például a társaságunkkal kötött szerződés tartalma (beleértve annak összes mellékletét), a nyújtott szolgáltatások terjedelme, a végberendezés típusa, annak megjelölése.
 • Információk a családtagokról és hozzátartozókról. A kiemelt ügyfelek közé való besorolás céljából.
 • Egészségügyi adatok. Például a köldökzsinórvér mikrobiológiai és szerológiai vizsgálata.
 • Fizetési információk. Például a bankszámlaszám és a szolgáltatásokért fizetendő összeg.
 • Levelezési és kommunikációs adatok. Például az e-mailes levelezés, internetes adatátvitelek és IP-címek.
 1. Az adatkezelés céljai

Az adatkezelő az alábbi célokra fogja felhasználni az Ön adatait:

 • Ügyfelek adminisztrációja. Személyes jegyzékeket vezetünk az ügyfeleinkről és a nekik nyújtott szolgáltatásokról. A jegyzékeink elemzése alapján stratégiai döntéseket is hozunk az ügyfeleinknek kínált ajánlatokról. Az adatkezelés jogalapja a köztünk és az érintett személy között megkötött szerződés teljesítése, a jogi kötelezettség teljesítése.
 • Köldökzsinórvér, köldökzsinór szövet és méhlepény szövet feldolgozása és tárolása. A jogalap jogos érdek (annak ésszerű elvárása értelmében, hogy az üzemeltető megpróbálja fenntartani a  a levett minták használhatóságát és minőségét).
 • Direct marketing. Fontos számunkra az ügyfeleinknek kínált ajánlatok fejlesztése. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke vagy az érintett személy hozzájárulása.
 • Adók és könyvelés. Az adótörvényből, valamint a pénzügyi végrehajtással kapcsolatos egyéb előírásokból eredő kötelezettségeink teljesítése céljából kötelesek vagyunk kezelni bizonyos személyes adatokat. A feldolgozás jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése.
 • Viták rendezése és szabálysértések felderítése. Kezelhetjük a személyes adatokat a viták, panaszok vagy jogi eljárások rendezése céljából, vagy ha szabálysértés gyanúja áll fenn, amelyet fel szeretnénk deríteni. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, valamint a szerződésből fakadó szerződéses kötelezettségek teljesítése, amelyben az érintett fél szerződő félként jár el.
 • A törvény betartása. Lehetséges, hogy kezelnünk kell az Ön személyes adatait a törvény betartása (pl. az Ön nevének egyezése bizonyos felek jegyzékeiben szereplő nevekkel, vagy a pénzmosásáról szóló törvény betartása) vagy bírósági végzésnek való megfelelés céljából. A feldolgozás jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése.
 • Adatok megosztása a Cord Blood Center AG anyavállalattal. Az Ön adatait a nyújtott szolgáltatásoknak megfelelő elengedhetetlen mértékben a CBC csoporton belüli társaságoknak is továbbítjuk az SZK Adatvédelmi Hivatalának határozata alapján, mégpedig azért, hogy azok ne keressék fel Önt olyan ajánlatokkal, amelyeket már megvásárolt tőlünk, és hogy Ön élvezhesse a CBC csoport nyújtotta előnyöket. A jogalap az üzemeltető jogos érdeke és az érintett személy hozzájárulása.
 • Hangfelvételek. Véleménynyilvánítások a call centerben folytatott hívások során. A jogalap az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezelő (Ügyfélszolgálat) által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információ-kérés feldolgozása. Az érintettek (ügyfeleink vagy potenciális ügyfeleink) személyes adatait ebből a célból az érintett beleegyezése alapján, az érintett által a weboldalunkon közzétett megfelelő kapcsolatfelvételi űrlapon kitöltött adatok terjedelmében dolgozzuk fel. A személyes adatokat a kérelem feldolgozásáig (a szükséges információk megadásáig), de legfeljebb egy évig tároljuk. Az adatszolgáltatás önkéntes, de azok megadása nélkül nem lehet feldolgozni a kérést. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha e-mailt küld a dataprotection@cordbloodcenter.com e-mail címre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően történő feldolgozás jogszerűségét.
 1. Az Ön adataihoz hozzáférő felek

Az adatkezelő az alábbi esetekben oszthatja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel:

 • Az Ön személyes adatait megoszthatjuk a nevünkben eljáró harmadik felekkel, például a szolgáltatókkal. Ilyen esetben ezek a harmadik felek kizárólag a fenti célokból és az utasításaikkal összhangban használhatják fel az Ön személyes adatait;
 • A személyes adatokhoz az alkalmazottaink is hozzáférhetnek. Ilyen esetben a hozzáférést csak akkor tesszük lehetővé, ha erre a fenti célokból szükség van, és ha az alkalmazottat titoktartás kötelezettsége terheli;
 • Ammennyiben ezt törvény vagy bírósági végzés írja elő, megoszthatjuk az Ön személyes adatait pl. a szolgáltaóinkkal vagy ügyfeleinkkel, adóhivatalokkal, társadalombiztosítási hivatalokkal, büntetőeljárásban eljáró szervekkel vagy egyéb kormányzati szervekkel.
 1. Az Ön személyes adatainak elhelyezése

Az Ön személyes adataihoz, amennyiben azokat mi kezeljük, a személyzet fog hozzáférni az Európai Gazdasági Térségen belül. Az Ön adataihoz Svájcban is hozzáférhetnek, ahol törvényben biztosítják az Európai Unió szintjének megfelelő adatvédelmet.

 1. A személyes adatok megőrzése

Az Ön személyes adatait korlátozott ideig őrizzük meg, és töröljük őket, miután már nincs szükség a kezelésükre, és semmilyen egyéb hatályos jogszabály nem írja elő a hosszabb ideig történő megőrzést. Az esetek többségében ez azt jelenti, hogy az Ön adatait az Ön szerződése fennállásáig őrizzük meg. Amennyiben lehetséges, az adatokat még az Ön szerződése érvényessége alatt töröljük, ha már nincs rájuk szükség. Minden esetben legkésőbb a szerződéses viszony megszűnését követő 24 hónapon belül töröljük az Ön személyes adatait, amennyiben a helyi törvényhozás nem írja elő a megőrzésüket.

Az Ön személyes adatait a szerződéses viszony megszűnését követő hosszabb időszakban is kezelhetjük folyamatos jogvita esetén, vagy amennyiben Ön felhatalmazott minket az Ön személyes adatai hosszútávú megőrzésére.

 1. Az Ön adatai kezelésének jogalapja

Az esetek többségében az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a törvényes érdekeink követése, a szerződés, az Ön mint érintett személy hozzájárulása, vagy törvény és külön előírás. Számos esetben jogi kötelezettségünk kezelni az Ön személyes adatait. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, Ön mindenkor jogosult visszavonni ezt a hozzájárulást.

 1. Az Ön jogai az adatvédelmi törvény alapján

Az EU adatvédelmi törvénye alapján Önt bizonyos jogok illetik meg.

Hozzáférési jog

Önnek joga van kikérni a birtokunkban álló személyes adatai másolatát, valamint bizonyos részleteket arról, hogyan használjuk fel azokat.

Az Ön személyes adatait egyéb követelmény hiányában alapvetően írásban biztosítjuk, illetve ha Ön ezt elektronikus úton kérelmezte, elektronikusan biztosítjuk az adatokat, amennyiben ez lehetséges.

Helyesbítési jog

Megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsuk az Önről szóló információk pontosságát és teljességét. Azonban ha Ön hibát észlel az adatokban, kérelmezheti azok frissítését vagy kiegészítését.

A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog

Bizonyos körülmények mellett Ön kérelmezheti az Ön személyes adatai törlését, például ha az általunk megszerzett személyes adatokra nincs szükség az eredeti célhoz, vagy ha Ön visszavonja a hozzájárulását. Ilyenkor azonban egyéb tényezőket is számításba kell venni. Például jogi és szabályozási kötelezettségeink lehetnek, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül teljesíthetjük az Ön kérelmét.

Korlátozáshoz való jog

Bizonyos körülmények mellett Ön kérelmezheti az Ön személyes adatai használatának felfüggesztését, például ha Ön úgy véli, hogy az Önről szóló személyes információk helytelenek lehetnek, vagy hogy nincs szükség arra, hogy az Ön személyes adatait felhasználjuk.

Adattovábbításhoz való jog

Bizonyos körülmények mellett Ön kérelmezheti az Ön személyes adatai továbbítását az Ön által választott harmadik félnek.

Kifogáshoz való jog

Ön jogosult kifogást emelni a törvényes érdekünkben álló adatkezeléssel szemben. Amennyiben nincs meggyőző és jogos indokunk a kezelésre, kifogás esetén felfüggesztjük az Ön személyes adatai kezelését. Figyelmeztetjük Önt azonban, hogy amennyiben nem tudjuk kezelni a szükséges személyes adatokat, nem áll majd módunkban bizonyos szolgáltatások és előnyök biztosítása.

Leiratkozás a marketing ajánlatokról, hírekről és üzleti információkról

A vonatkozó személyiségi jogoknak megfelelően az ügyfélnek lehetősége van leiratkozni a marketing ajánlatokról, hírekről és üzleti információkról. E-mail kommunikáció esetén minden ilyen elektronikus üzenet alján található „leiratkozás” rész, amely biztosítja, hogy az e-mail címre a továbbiakban ne kerüljön küldésre üzenet. Az e-mail kommunikációtól eltérő formában (pl. SMS, MMS, postai küldemény stb.) kapott marketing ajánlatok, hírlevelek és üzleti információk esetén az érintett személy gyakorolhatja a felmondási jogot közvetlenül a kapcsolattartási e-mail címre: dataprotection@cordbloodcenter.com küldött e-mail formájában. Az érintett személy ezen követelményének teljesítése érdekében az üzemeltető köteles megfelelően ellenőrizni az érintett személy személyazonosságát.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Ön jogosult visszautasítani az automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást, amely Önre nézve jogi vagy hasonló jelentős következménnyel bír. A CBC csoporton belüli társaságok alapesetben nem alkalmaznak automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást, ám amennyiben Ön automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotás alanya volt, és ehhez nem járult hozzá, felveheti velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségeken, és kérelmezheti az adott határozat felülvizsgálatát.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az esetek többségében nem az Ön hozzájárulása alapján folytatja az adatkezelést. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos esetekben kérjük az Ön hozzájárulását. Az ilyen esetekben Önnek joga van visszavonni az Ön személyes adatai további kezeléshez való hozzájárulását.

 1. Elérhetőségi adatok

Amennyiben szeretné, ha felvennénk Önnel a kapcsolatot, vagy szeretne észrevételt tenni a személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős adatvédelmi tisztviselőnek, kérjük, küldjön egy e-mailt a dataprotection@cordbloodcenter.com címre.

Amennyiben panaszt kíván tenni a személyes adatai kezelésével kapcsolatban a fenti jogokra hivatkozva, forduljon a személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős adatvédelmi tisztviselőhöz (Data Protection Officer), és felülvizsgáljuk az Ön panaszait és kérelmeit.

Amennyiben Ön elégedetlen a válaszunkkal, vagy úgy véli, hogy helytelenül vagy törvénytelenül kezeljük az Ön adatait, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A NAIH-ról és a panaszügyintézés rendjéről itt talál további információkat: www.naih.hu

Amennyiben további kérdése van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős adatvédelmi tisztviselővel (Data Protection Officer).

Érdeklődik és szeretne többet megtudni? Keressen minket a +36 1 248 0008 telefonszámon.
Regisztráljon online itt.