Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00. HU-1115 Budapest, Halmi utca 61
  Elérhetőség: +36 1 248 0008

Munkavállaló belépése

A magánélet védelméről szóló jelen nyilatkozat azért vonatkozik Önre és az Ön személyes adataira, mely Ön a CBC csoporton belüli társaság (ideiglenes) alkalmazottja. A CBC egy nemzetközi cégcsoport, számos különböző országban tevékenykedő alanyokkal. A magánélet védelméről szóló jelen nyilatkozat alkalmazásában az Ön személyes adatai védelméért a CBC csoport alanya felel, amellyel Ön munkaszerződést kötött (mint adatkezelő). A jelen nyilatkozat elmagyarázza, hogyan fogjuk felhasználni a személyes adatokat, amelyeket Öntől vagy harmadik felektől szerzünk a CBC csoporton belüli társasággal való munkaviszony fennállása alatt.

A jelen nyilatkozatot időről időre, figyelmeztetés nélkül frissíthetjük, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze azt, de elsősorban akkor, ha személyes adatokat ad meg számunkra. A magánélet védelméről szóló nyilatkozat jelen verziója 2018. április 1. napon került kiállításra.

 1. A személyes adatok típusai

Az alábbi adatokat kezeljük:

 • Személyes elérhetőségi adatok. Például az Ön neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.
 • Munkahelyi elérhetőségi adatok. Például a cég címe, munkahelyi e-mail cím és telefonszám.
 • Személyes adatok. Például a családi állapot, születési dátum, nemzetiség és születési szám (nemzeti személyazonosító szám).
 • Szerződéses adatok. A munkaszerződés tartalma.
 • Információk a családtagokról és hozzátartozókról. Például a vészhelyzet esetén értesítendő személy.
 • Fizetési információk. Például a bankszámlaszám és a kiadások megtérítéséről és kifizetésekről szóló kérelmek.
 • Az Ön beosztásának részletei. Például a beosztás, részleg, besorolás és felelősségi kör megnevezése.
 • A díjazásra, a nyugdíjbiztosításra és egyéb előnyökre vonatkozó adatok. Például az Ön bére, bónuszai, céges jármű és nyugdíjtervezet.
 • Részletek a ledolgozott órákkal, szabadsággal és betegszabadsággal (munkaképtelenséggel) kapcsolatban. Például az Ön munkabeosztása, szabadságigénylései, munkaképtelenség miatti távolléte.
 • A végzettségre, szakképzettségre és karrierútra vonatkozó információk. Ide tartozik minden korábbi végzettség és szakmai háttér, bármilyen kurzus vagy képzés, amit elvégzett, ill. a megszerzett oklevelek.  
 • Teljesítmény és értékelések. Például az Ön teljesítményértékelésének tartalma és a munkahelyi teljesítményével összefüggő számadatok.
 • Bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos adatok. Információk a társaság vagyonáról, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátottak, pl. a céges telefon vagy laptop.
 • Levelezési és kommunikációs adatok. Például az e-mailes levelezés, internetes adatátvitelek és IP-címek.
 • Hozzáférési jogok. Az Ön hozzáférési jogosultságai a különböző szolgáltatásokhoz a CBC társaságának IT-hálózatán belül.
 • Biztonsági adatok. Például a belépőkártyája száma, információ arról, hogy Ön az épületben tartózkodik-e, valamint a biztonsági kamerák felvételei.

A külön kategóriába tartozó adatokat kizárólag a munkáltatói kötelezettségeink megfelelő ellátásához szorosan kötődő célokból fogjuk kezelni, és csak a hatályos jogi előírások által lehetővé tett vagy előírt terjedelemben. Az alábbi típusú érzékeny személyes adatokat fogjuk kezelni:

 • Adatok az Ön egészségügyi állapotáról.
 1. Az adatkezelés céljai

Az adatkezelő az alábbi célokra fogja felhasználni az Ön adatait:

 • HR adminisztráció. Személyes aktát vezetünk az összes alkalmazottunkról. Ezen akták elemzése alapján stratégiai döntéseket hozunk a HR-irányelveinkről.
 • HR menedzsment. A mindennapi HR kérdésekkel is foglalkozunk, mint pl. a pozíciók megfelelő betöltésének biztosítása.
 • Adaptáció. Az Ön belépése során azért is kezeljük az Ön személyes adatait, hogy biztosítsuk a pozíció betöltéséhez szükséges képzést és felszerelést.
 • Bér- és nyugdíjkifizetés, valamint további előnyök nyújtása. Azért is kezeljük az Ön személyes adatait, hogy ki tudjuk fizetni Önnek a bérét, hozzájáruljuk a nyugdíjához és további (teljesítményfüggő) előnyöket biztosítsunk.
 • Adók és társadalombiztosítás. Az adótörvényből és a társadalombiztosítással kapcsolatos egyéb előírásokból eredő kötelezettségeink teljesítése céljából kötelesek vagyunk kezelni bizonyos személyes adatokat.
 • Kockázati és felelősségbiztosítás. Számos kockázattal szemben biztosítunk, amely a vállalkozásunkban előfordulhat, pl. a munkavégzés során történt balesetekkel összefüggő károk vagy utasbiztosítás a CBC társaság nevében utazó alkalmazottak részére. Átfogó egészségbiztosítási programot is nyújthatunk. A biztosítás típusától függően lehetséges, hogy kezelnünk kell az Ön személyes adatait pl. a követelés feldolgozásához.
 • Kommunikációs és információs technológia biztosítása. IT-berendezéseket és -szolgáltatásokat nyújtunk, amelyekre Önnek a CBC-vel szembeni kötelezettségei teljesítése során lehet szüksége, pl. céges mobiltelefon vagy e-mail cím. Ehhez kezelnünk kell az Ön személyes adatait.
 • Kommunikáció/IT monitoring. Vizsgálni fogjuk a kommunikációt és a hálózat használatát, hogy biztosítsuk az IT-környezetünket és hálózati infrastruktúránkat, valamint azt, hogy az alkalmazottaink ezeket a berendezéseket a hatályos törvényekkel és a belső előírásokkal összhangban használják.
 • Teljesítmény- és képzésmenedzsment. A megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében teljesítményértékeléseket végzünk. Továbbá azzal is igyekszünk támogatni alkalmazottaink fejlődését, hogy különböző kurzusokat és képzéseket kínálunk vagy javaslunk.
 • Egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtése. Fontos számunkra az alkalmazottaink egészsége és biztonságérzete. Ezért kezeljük a személyes adataikat, hogy elemezhessük a munka minőségének fejlesztési lehetőségeit és csökkenthessük az esetleges ártalmas befolyásokat. Ezen felül biztonsági intézkedéseket (pl. biztonsági kamerák) is alkalmazunk az alkalmazottaink, látogatóink és vagyonunk védelme érdekében.
 • Munkaerő-toborzás. Az Ön adatait már akkor kezeljük, amikor Ön pályázik a CBC társaságán belül meghirdetett állásra. Átnézhetjük továbbá az alkalmazottak nyilvántartását, hogy megállapítsuk, megtalálható-e a szervezetünkben a pozíció betöltésére alkalmas személy. További részleteket a személyes adatok munkaerőfelvétel során történő védelméről szóló nyilatkozatban olvashat.
 • Viták rendezése és szabálysértések felderítése. Kezelhetjük a személyes adatokat a viták, panaszok vagy jogi eljárások rendezése céljából, vagy ha szabálysértés gyanúja áll fenn, amelyet fel szeretnénk deríteni.
 • A törvény betartása. Lehetséges, hogy kezelnünk kell az Ön személyes adatait a törvény betartása (pl. az Ön nevének egyezése bizonyos felek jegyzékeiben szereplő nevekkel, vagy a pénzmosásáról szóló törvény betartása) vagy bírósági végzésnek való megfelelés céljából.
 1. Az Ön adataihoz hozzáférő felek

Az adatkezelő az alábbi esetekben oszthatja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel:

 • Az Ön személyes adatait megoszthatjuk a nevünkben eljáró harmadik felekkel, például a szolgáltatókkal mint adatfeldolgozókkal. Ilyen esetben ezek a harmadik felek kizárólag a fenti célokból és az utasításaikkal összhangban használhatják fel az Ön személyes adatait;
 • A személyes adatokhoz az alkalmazottaink is hozzáférhetnek. Ilyen esetben a hozzáférést csak akkor tesszük lehetővé, ha erre a fenti célokból szükség van, és ha az alkalmazottat titoktartás kötelezettsége terheli;
 • Ammennyiben ezt törvény vagy bírósági végzés írja elő, megoszthatjuk az Ön személyes adatait pl. a szolgáltaóinkkal vagy ügyfeleinkkel, adóhivatalokkal, társadalombiztosítási hivatalokkal, büntetőeljárásban eljáró szervekkel vagy egyéb kormányzati szervekkel.
 1. Az Ön személyes adatainak elhelyezése

Az Ön személyes adataihoz, amennyiben azokat mi kezeljük, a személyzet fog hozzáférni az Európai Gazdasági Térségen belül. Az Ön adataihoz Svájcban is hozzáférhetnek, ahol törvényben biztosítják az Európai Unió szintjének megfelelő adatvédelmet.

 1. A személyes adatok megőrzése

Az Ön személyes adatait korlátozott ideig őrizzük meg, és töröljük őket, miután már nincs szükség a kezelésükre, és semmilyen egyéb hatályos jogszabály nem írja elő a hosszabb ideig történő megőrzést. Az esetek többségében ez azt jelenti, hogy az Ön adatait az Ön szerződése fennállásáig őrizzük meg. Amennyiben lehetséges, az adatokat még az Ön szerződésének érvényessége alatt töröljük, ha már nincs rájuk szükség. Minden esetben legkésőbb a szerződéses viszony megszűnését követő 24 hónapon belül töröljük az Ön személyes adatait, amennyiben a helyi törvényhozás nem írja elő a megőrzésüket.

Az Ön személyes adatait a munkaviszony megszűnését követő hosszabb időszakban is kezelhetjük folyamatos jogvita esetén.

 1. Az Ön adatai kezelésének jogalapja

Az esetek többségében az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a törvényes érdekeink követése, ami ebben az esetben HR-es feldolgozásba való bekapcsolódás a fenti célokból. Számos esetben törvényes kötelezettségünk kezelni az Ön személyes adatait. Kezelnünk kell továbbá az Ön személyes adatait a szerződéses kötelezettségeink teljesítése, pl. a bérkifizetés céljából. Végezetül, bizonyos esetekben kérhetjük az Ön hozzájárulását. Ön ezekben az esetekben jogosult megtagadni ezt a hozzájárulást.

 1. Az Ön jogai az adatvédelmi törvény alapján

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27. napi rendelete alapján Önt bizonyos jogok illetik meg.

Hozzáférési jog

Önnek joga van kikérni a birtokunkban álló személyes adatai másolatát, valamint bizonyos részleteket arról, hogyan használjuk fel azokat.

Az Ön személyes adatait egyéb követelmény hiányában alapvetően írásban biztosítjuk, illetve ha Ön ezt elektronikus úton kérelmezte, elektronikusan biztosítjuk az adatokat, amennyiben ez lehetséges.

Helyesbítési jog

Megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsuk az Önről szóló információk pontosságát és teljességét. Azonban ha Ön hibát észlel az adatokban, kérelmezheti azok frissítését vagy kiegészítését.

A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog

Bizonyos körülmények mellett Ön kérelmezheti az Ön személyes adatai törlését, például ha az általunk megszerzett személyes adatokra nincs szükség az eredeti célhoz, vagy ha Ön visszavonja a hozzájárulását. Ilyenkor azonban egyéb tényezőket is számításba kell venni. Például jogi és szabályozási kötelezettségeink lehetnek, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül teljesíthetjük az Ön kérelmét.

Korlátozáshoz való jog

Bizonyos körülmények mellett Ön kérelmezheti az Ön személyes adatai használatának felfüggesztését, például ha Ön úgy véli, hogy az Önről szóló személyes információk helytelenek lehetnek, vagy hogy nincs szükség arra, hogy az Ön személyes adatait felhasználjuk.

Adattovábbításhoz való jog

Bizonyos körülmények mellett Ön kérelmezheti az Ön személyes adatai továbbítását az Ön által választott harmadik félnek.

Kifogáshoz való jog

Ön jogosult kifogást emelni a törvényes érdekünkben álló adatkezeléssel szemben. Amennyiben nincs meggyőző és jogos indokunk az adatkezelésre, kifogás esetén felfüggesztjük az Ön személyes adatai kezelését. Figyelmeztetjük Önt azonban, hogy amennyiben nem tudjuk kezelni a szükséges személyes adatokat, nem áll majd módunkban bizonyos szolgáltatások és előnyök biztosítása.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Ön jogosult visszautasítani az automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást, amely Önre nézve jogi vagy hasonló jelentős következménnyel bír. A CBC csoporton belüli társaságok alapesetben nem alkalmaznak automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást, ám amennyiben Ön automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotás alanya volt, és ehhez nem járult hozzá, felveheti velünk a kapcsolatot a lenti elérhetőségeken, és kérelmezheti az adott határozat felülvizsgálatát.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az esetek többségében nem az Ön hozzájárulása alapján folytatja az adatkezelést. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos esetekben kérjük az Ön hozzájárulását. Az ilyen esetekben Önnek joga van visszavonni az Ön személyes adatai további kezeléséhez való hozzájárulását.

Elérhetőségi adatok

Amennyiben szeretné, ha felvennénk Önnel a kapcsolatot, vagy szeretne észrevételt tenni a személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős adatvédelmi tisztviselőnek, kérjük, küldjön egy e-mailt a dataprotection@cordbloodcenter.com címre.

Érdeklődik és szeretne többet megtudni? Keressen minket a +36 1 248 0008 telefonszámon.
Regisztráljon online itt.