Nyitvatartási idő : hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00. HU-1115 Budapest, Halmi utca 61
  Elérhetőség : +36 1 248 0008

Ajándékcsomag sorsolás szabályzata

Hatályos 2020. november 16-tól

Ajándékcsomag sorsolás Játékszabályzat (a továbbiakban mint: „Szabályzat”)

A jelen dokumentum célja, hogy teljes mértékben és egyértelműen meghatározza a „Ajándékcsomag sorsolás” szabályait (a továbbiakban mint: „Nyereményjáték”). A jelen szabályzat képezi az online nyereményjáték teljes és kötelező érvényű szabályait tartalmazó egyetlen és kizárólagos dokumentumot, mely elérhető a következő weboldalon: www.cordbloodcenter.hu (beleértve bármely weboldalt, amely lehetőséget biztosít a nyereményjátékra való regisztrációra), a fogyasztók részére készített promóciós anyagokban vagy egyéb módon kommunikált formában. A Szponzorok fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint megváltoztassák vagy kibővítsék a jelen Nyereményjáték Szabályzatot; a Szponzorok a módosított Szabályzatot kötelesek közzétenni elsősorban a www.cordbloodcenter.hu oldalon, és minden további weboldalon, amely lehetőséget biztosít a nyereményjátékra való regisztrációra, feltüntetve a módosítás hatálybalépésének napját.

1. Szponzor

1.1 A nyereményjátékot a következő társaságok együttesen szervezik:

1.1.1 Cord Blood Center Storage AG Magyarországi Fióktelep (székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 61. IV. em. 10. cégjegyzékszám: 01-17-000311, adószám: 22114280-2-43), a továbbiakban mint: „Cord Blood Center Storage AG Mft.” és a

1.1.2 Cord Blood Center AG (Bodenhof 4, 6014 Luzern, Svájc, cégjegyzékszám: CHE-178.669.230), a továbbiakban mint: „Cord Blood Center AG

(a továbbiakban együttesen mint „Szponzorok”).

2. A nyereményjáték időbeli és területi hatálya:

A nyereményjáték folyamatos és Magyarország területére korlátozódik;  2020. november 16-án kezdődik,  és akkor ér véget, amikor a nyereményjáték befejezéséről szóló tájékoztatás a www.cordbloodcenter.hu weboldalon megjelenik (és bármely más weboldalon, amely lehetőséget biztosít a nyereményjátékra való regisztrációra, kivéve ha ezeket a weboldalakat korábban felfüggesztették) (a továbbiakban mint: „Nyereményjáték időtartama”).

3. A nyereményjátékban való részvétel:

3.1 A nyereményjátékban az alábbi kritériumoknak megfelelő bármely magánszemély részt vehet:

3.1.1 18 évesnél idősebb és korlátlan jogképességgel rendelkezik;

3.1.2 várandós;

3.1.3. sikeresen regisztrált a nyereményjátékba a www.cordbloodcenter.hu online regisztrációs űrlapján, vagy bármely olyan weboldalon, amely lehetőséget biztosít a nyereményjátékra való regisztrációra (a továbbiakban mint: „Regisztrációs űrlap”);

3.1.4 pontos adatokat szolgáltatott és helyesen kitöltette a regisztrációs űrlapot, megadta személyes adatait, amelyek legalább a következőket tartalmazzák:

  • vezetéknév és keresztnév
  • mobilszám
  • e-mail cím
  • a szülés várható időpontja

(a továbbiakban mint: „Játékos”).

3.2 A nyereményjátékban való részvétel azon a napon lép hatályba, amikor a Szabályzat 3.1. pontjában felsorolt feltételek együttesen teljesülnek.

3.3 A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos hozzájárul személyes adatai a nyereményjáték céljára történő kezeléséhez a 7. pont szerint. A nyereményjátékban való részvételnek nem feltétele, hogy a Játékos hozzájáruljon bármely kapcsolódó reklám-, marketing- és promóciós anyagok küldéséhez, személyes adatai reklám- és promóciós anyagok küldése céljából való kezeléséhez.

3.4 Minden Játékos csak egyszer regisztrálhat a nyereményjátékra.

4. A nyereményjáték célja, nyertesei és a kisorsolt díjak:

4.1 A nyereményjáték nyertesét a Szponzor véletlenszerűen sorsolja ki azon Játékosok közül, akik a sorsolás időpontjában aktívan részt vesznek a nyereményjátékban (a továbbiakban mint: „Nyereményjáték nyertese”).

4.2 A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos lehetőséget kap arra, hogy egy 20 000 Ft értékű Ajándékcsomagot nyerjen (a továbbiakban mint: „Díj”). A Díj a következő tételeket tartalmazza: baby body, plüss babatakaró, pelenka csomag, baba textil pelenka, cumi, rágóka, cumisüveg, popsikenőcs, lázmérő, előke, fényképtartó.

4.3 Kéthavonta, a hónap 2. hetében, egy nyertest sorsolunk ki. Az első sorsolás január 2. hetében fog történni.

4.4 A nyereményjáték nyerteseinek listáját a https://www.cordbloodcenter.hu weboldalon közzétesszük, amely lehetőséget biztosít a nyereményjátékra való regisztrációra, és a Játékosok ezúton előzetesen hozzájárulnak, hogy a Szponzorok a jelen Szabályzat 7. pontja szerint teljes nevüket közzé tegyék.

4.5 A nyereményjáték minden nyertesét indokolatlan késedelem nélkül telefonon azonnal értesítjük a regisztrációs űrlapon megadott telefonszámon. Ha a nyertes Játékost nem tudjuk telefonon elérni, a nyereményről SMS-ben vagy e-mailben értesítést küldünk. A Szponzorok nem vállalnak felelősséget az SMS tényleges kézbesítéséért, vagy a távközlési és online szolgáltatások elérhetőségéért. A Játékosok ezúton előzetesen hozzájárulnak, hogy a Szponzorok a regisztrációs űrlapon megadott elérhetőségeiken keressék őket a jelen Szabályzat 7. pontjában foglaltak szerint.

4.6 A Játékosok tudomásul veszik, hogy a nyereményjátékra a következő korlátozások vonatkoznak:

4.6.1 a nyereményjáték díjára jogi követelést nem támaszthatnak;

4.6.2 a nyereményjáték eredményei véglegesek és a Szponzorok belátása szerint kerülnek meghatározásra;

4.6.3 a nyereményjáték Játékosai kizárólag a Szponzorok által a jelen Szabályzat 4.5. pontjában meghatározott díjra jogosultak;

4.6.4 A díj átadásakor a Játékosnak meg kell felelnie a jelen szabályzatban előírt minden részvételi kritériumnak;

4.7 A díj átadásának időpontja az a nap, amelyet a Győztes a díj átadására vonatkozóan, a Cord Blood Center munkatársával folytatott egyeztetés során megjelöl. A díjat futárszolgálat szállítja a Játékos által megadott elérhetőségi címre.  

4.8 Ha a Nyertes nyereményjátékban való részvételét bármilyen okból bármikor megszakítják (a díj átadása előtt), a díjat a Nyertesnek nem adják át, és a Nyertes nem jogosult sem a díjra, sem egyéb pénzbeli ellenértékre. Ha a nyereményt bármilyen okból lehetetlen átadni a sorsolás időpontjától számított 60 naptári napon belül, a Szponzorok saját belátásuk szerint döntenek a díjról.

5. A Szponzorok jogai és kötelezettségei

5.1 A Szponzorok fenntartják a jogot, hogy a nyereményjáték díját megváltoztassák, a nyereményjáték időtartamát korlátozzák, azt elhalasszák, felfüggesszék vagy teljes mértékben megszüntessék, döntésüket nem kötelesek indokolni, és kártérítésre sem kötelezhetőek továbbá fenntartja a jogot.

5.2 A Szponzorok nem vállalnak felelősséget a Játékos által tévesen benyújtott/megadott, vagy pontatlan adatokból, valamint a díj beváltásával, elvételével, vagy átadásának elmulasztásával kapcsolatban felmerülő károkért vagy egyéb igényekért. A Szponzorok nem vállalnak felelősséget a regisztrációs űrlap elvesztéséért, elmulasztott, vagy késedelmes beküldéséért, valamint a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos technikai nehézségekért. A nyereményjáték Szponzorai nem felelnek a Győztes adó- és járulékfizetési kötelezettségeinek teljesítéséért, kivéve, ha az alkalmazandó általánosan kötelező érvényű jogszabályok másként nem rendelkeznek.

5.3 A Szponzorok vagy a CBC-csoport bármely kapcsolt vállalkozásának munkatársai, valamint rokonaik a nyereményjátékban nem vehetnek részt. Ha bizonyítást nyer, hogy a Játékos nem volt jogosult a nyereményjátékban részt venni, a Szponzorok saját belátásuk szerint dönthetnek a Játékos kizárásáról. Ez nem érinti a Szponzorok kártérítési igényét.

5.4 A Szponzorok saját belátásuk szerint jogosultak kizárni egy Játékost vagy Győztest a nyereményjátékból, ha:

5.4.1 tudomást szereztek róla, hogy a Játékos pontatlan, hiányos vagy félrevezető információkat vagy adatokat nyújtott be;

5.4.2. a Játékos a jelen Szabályzat 5.3. pontja szerint nem vehet részt a nyereményjátékban;

5.4.3 tudomást szereztek róla, hogy a Játékos a jelen Szabályzattól eltérően cselekedett vagy szándékozott cselekedni, csalárd módon próbálta megszerezni a díjat, a közerkölcs elveivel ellentétes módon, vagy úgy, hogy cselekedetei potenciálisan sértik a nyereményjáték Szponzorai, vagy a CBC-csoport bármely kapcsolt vállalkozása hírnevét;

5.4.4 más módon megsértette a jelen Szabályzatban és/vagy az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban előírt kötelezettségeit.

5.5 A nyereményjáték szabályzata és a promóciós anyagokban, vagy bármely más, a fogyasztók részére átadott tájékoztatóban szereplő részlete és szövege közötti eltérés esetén a jelen Szabályzat szövege az irányadó.

6. Különleges rendelkezések

6.1 A nyereményjátékban való részvétellel (a regisztrációs űrlap kitöltésével és benyújtásával) a Játékos elfogadja a nyereményjáték szabályzatát, és vállalja, hogy azt teljes mértékben betartja.

6.2 A nyereményjáték szabályzata elérhető online a www.cordbloodcenter.hu, és minden további weboldalon, amely lehetőséget biztosít a nyereményjátékra való regisztrációra.

7. Adatvédelem

7.1 A jelen nyereményjáték során a közös adatkezelési megállapodást kötő Szponzorok adatkezelőként járnak el. A Szponzorok megállapodtak abban, hogy külön-külön gondoskodnak az érintettek a GDPR 15–22. cikke szerinti jogainak gyakorlásából eredő kötelezettségeik teljesítéséről, és az érintettek jogosultak bármelyik Szponzorhoz fordulni és jogaikat gyakorolni. Ebből a célból a Szponzorok létrehoztak egy közös e-mail címet az érintettel való kapcsolattartás céljából, mely a következő: dataprotection@cordbloodcenter.com. Az ügyfelek és az ügyféladatok adminisztrációjára és regisztrálására használt informatikai rendszereket a Cord Blood Center Storage AG Mft. üzemelteti. A személyes adatok védelméről további információk a www.cordbloodcenter.hu/gdpr weboldalon találhatók.

7.2 A nyereményjátékban való részvétellel (a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével) a Játékos hozzájárulást ad a Szponzoroknak a regisztrációs űrlapon és/vagy a Szponzorokkal folytatott bármilyen további kommunikáció során általa megadott személyes adatai kezeléséhez. Tudomásul veszi továbbá, hogy a nyereményjátékba való részvétele, a nyertes sorsolása, a nyereményjáték eredményeinek értékelése és ellenőrzése, a nyertes esetében a nyeremény tájékoztatására szolgáló kommunikáció (különösen telefonos kommunikáció) valamint a Résztvevő esetleges tájékoztatására, hogy nem nyert az adott sorsoláson, irányuló kommunikáció céljából adatait kezelik, a nyereményjáték nyertesének nevét és a díj átadását közzéteszik (pl. weboldalon, közösségi médiában stb.).

7.3 A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást a Játékosok önként adják meg egy (1) éves időtartamra, mely azon naptári évet követő év január 1-jén kezdődik, amikor a Játékos hozzájárulást megadta. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást a Játékos írásban, a Szponzorok részére a társaság weboldalán közzétett címére, a jelen Szabályzatban foglalt székhelyre küldött ajánlott levélben, vagy a szponzor illetékes munkatársa részére a dataprotection@cordbloodcenter.com e-mail címre elküldött levélben bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása kizárja a személyes adatok szponzorok általi kezelését, mely a Játékost kizárását eredményezi a nyereményjátékból.

7.4 A Játékos nemcsak személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását jogosult visszavonni, kérheti személyes adatait kijavítását és/vagy kiegészítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, a kezelt adatok továbbítását, és jogosult panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság).

7.5 A Játékos hozzájárul az általa megadott egyéb, nem személyes adatok a fentiekkel megegyező mértékű és feltételek mellett történő kezeléséhez.

7.6 A hatályos adatvédelmi szabályzat a www.cordbloodcenter.hu/gdpr weboldalon érhető el.

Budapest, 2020.11.10