Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00. HU-1115 Budapest, Halmi utca 61
  Elérhetőség: +36 1 248 0008

A „Nyerjen köldökzsinórvér + szövet levételt 248 000 Ft értékben” Nyereményjáték Szabályzata

A „Nyerjen ingyenes köldökzsinórvér + szövet levételt” verseny szabályai

 (a továbbiakban mint: „Szabályzat”)

Hatályos 2021.05.05-től

Jelen dokumentum célja, hogy teljeskörűen és egyértelműen meghatározza a “Nyerjen ingyenes köldökzsinórvér + szövet levételt ” verseny (a továbbiakban: “Verseny”) szabályait. A jelen szabályzat képezi az online Verseny teljes és kötelező érvényű szabályait tartalmazó egyetlen és kizárólagos dokumentumot, amely elérhető a www.cordbloodcenter.hu weboldalon (beleértve bármely weboldalt, amely lehetőséget biztosít a Versenyre való regisztrációra), a fogyasztók számára készült promóciós anyagokban, vagy egyéb módon kommunikált formában. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Versenyszabályzatot saját belátása szerint módosítsa vagy bővítse; a Szervező a módosított Versenyszabályzatot nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, elsősorban a www.cordbloodcenter.hu weboldalon és minden további weboldalon, amely lehetőséget biztosít a Versenyre való regisztrációra, feltüntetve a módosítás hatálybalépésének napját.

1. Szervező

1.1      A Vesrenyt a következő társaság szervezi:

            Cord Blood Center AG (székhelye: Svájc, 6014 Luzern, Bodenhof 4., cégjegyzékszám: CHE-178.669.230), a továbbiakban mint: „Cord Blood Center AG”

            (a továbbiakban mint: “Szervező”)

1.2      A jelen nyereményjáték díját képező köldökzsinórvér levétel feltétele, hogy a Játékos szerződést kössön a Cord Blood Center AG társasággal köldökzsinórvér levételére és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra.

2. A Verseny időtartama és helye:

A nyereményjáték folyamatos és Magyarország területére korlátozódik; 2017.03.12-én kezdődik, és akkor ér véget, amikor a nyereményjáték befejezéséről szóló tájékoztatás a www.cordbloodcenter.hu weboldalon megjelenik (és bármely más weboldalon, amely lehetőséget biztosít a nyereményjátékra való regisztrációra, kivéve ha ezeket a weboldalakat korábban felfüggesztették) (a továbbiakban mint: „Nyereményjáték időtartama”).

3. Versenyben való részvétel:

3.1      A Versenyben az alábbi kritériumoknak megfelelő bármely magánszemély részt vehet:

3.1.1         18 évesnél idősebb és korlátlanul cselekvőképes

3.1.2         várandós,

3.1.3        sikeresen regisztrált a nyereményjátékba a www.cordbloodcenter.hu online regisztrációs űrlapján, vagy bármely olyan weboldalon, amely lehetőséget biztosít a nyereményjátékra való regisztrációra (a továbbiakban mint: „Regisztrációs űrlap”) és kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatok feldolgozásához a versenyek szervezése céljából (miután megismerte a személyes adatok feldolgozásának feltételeit a verseny szervezője által a weboldalon közzétett dokumentumon keresztül),

3.1.4        pontos adatokat szolgáltatott és helyesen kitöltette a regisztrációs űrlapot, megadta személyes adatait, amelyek legalább a következőket tartalmazzák:

  • vezetéknév és keresztnév
  • mobil telefonszám
  • e-mail cím
  • a szülés várható dátuma,

3.1.5        a köldökzsinórvér várható levétele erre a levételi típusra a Szervezővel egyezetett egészségügyi szolgáltatónál történik,

(a továbbiakban: “Résztvevő”).

3.2      A Versenyben való részvétel azon a napon lép hatályba, amikor a Szabályzat 3.1. pontjában felsorolt feltételek együttesen teljesülnek.

3.3      A Versenyben való részvételnek nem feltétele, hogy a Résztvevő hozzájárulását adja bármely kapcsolódó reklám-, marketing- és promóciós anyagok küldéséhez, valamint személyes adatai reklám- és promóciós anyagok küldése céljából való kezeléséhez.

3.4      A Versenyben való részvétel azon a napon ér véget, amikor az alábbi események valamelyike bekövetkezik, attól függően, hogy melyik következik be előbb:

3.4.1         A Résztvevő megnyeri a Versenyt,

3.4.2         a regisztrációs űrlapon megadott várható szülés időpontja bekövetkezik,

3.4.3         a Résztvevő terhessége bármilyen okból véget ér,

3.4.4         a Résztvevő a jelen szabályzat 5.4. pontja szerint kizárásra kerül a versenyből,

3.4.5         a Verseny megszűnik, vagy a Versenyszabályzat megváltozik, aminek következtében a Résztvevő nem vehet részt a Versenyben,

3.4.6         a Résztvevő már nem felel meg a jelen szabályzat 3.1. pontja szerinti részvételi feltételeknek,

3.4.7        egyéb olyan esemény következik be, amelyről a jelen Szabályzat vagy az általánosan alkalmazandó jogszabályok rendelkeznek, és amelynek következtében a Résztvevő Versenyen való részvétele megszűnik.

3.5      Minden Résztvevő csak egyszer vehet részt a Versenyen.

4. A Verseny célja, nyertesek és nyeremények:

4.1      A Verseny nyertese az a Résztvevő, akit a Szervező véletlenszerűen kisorsol, a sorsolás időpontjában aktívan részt vevő Résztvevők közül (a továbbiakban: “Verseny nyertese”).

4.2      A Versenyben való részvétellel a Résztvevőnek lehetősége nyílik arra, hogy egy Standard + szövet köldökzsinórvér levételi szolgáltatást (248 000 Ft értékben) 5 Ft értékben (a továbbiakban: “Díj”) megnyerjen. A Szervező saját belátása szerint magasabb értékű (magasabb típusú levétel/ szolgáltatás) nyereményt is biztosíthat.

4.3      Havonta egy nyertest sorsolunk ki.

4.4      Azon Nyertesek vezeték- és keresztnevét valamint fényképét, akik hozzájárulnak adataik közzétételéhez, a https://www.cordbloodcenter.hu/verseny-varandos-kismamaknak4/ weboldalon tesszük közzé. A személyes adatok ilyen jellegű kezelésének feltételeiről a Szervező tájékoztatást ad a Nyertesnek a hozzájárulása kérésekor.

4.5      A Verseny nyertesét a nyereményről azonnal értesítjük telefonon, a regisztrációs űrlapon megadott telefonszámon. Abban az esetben, ha a Nyertes telefonon nem érhető el, a Nyereményről szóló értesítését SMS üzenetben vagy e-mailben is közöljük. A Szervező nem felel az SMS és e-mail üzenetek tényleges kézbesítéséért, sem a telekommunikációs szolgáltatások elérhetőségéért. A Résztvevőkkel a regisztrációs űrlapon megadott elérhetőségeken keresztül vesszük fel a kapcsolatot.

4.6      A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a Versenyre az alábbi korlátozások vonatkoznak:

4.6.1         a verseny díjára jogi követelést nem támaszthatnak, és annak biztosítása bírósági úton nem érvényesíthető,

4.6.2         a Verseny eredménye végleges, és csak és kizárólag a Szervező dönt,

4.6.3        a Verseny résztvevői nem igényelhetnek a Szervező által a jelen Szabályzat 4.5. pontja szerint számukra visszaigazolt nyereménytől eltérő Nyereményt,

4.6.4        a Nyeremény átadásakor a Résztvevőnek a jelen Szabályzat szerinti valamennyi részvételi feltételnek meg kell felelnie,

4.6.5        a nyereményt kizárólag a nyertesnek a Versenyben való részvétele időpontjában fennálló terhességen belül szabad felhasználni (melyben a születés várható időpontja a Regisztrációs űrlapon szerepelt),

4.6.6        a nyeremény nem kerül átadásra a Résztvevőnek, ha nem felel meg bármelyik feltételnek a köldökzsinórvér levételéhez, vagy a Szervező vagy a kezelőorvos döntése alapján egyéb okból nem tudja elvégezni a Nyertes számára a köldökzsinórvér levételét,

4.6.7        a díjat a Nyertesnek csak akkor adjuk át, ha a köldökzsinórvér levétel a Szervező által erre a célra kijelölt egészségügyi intézményben történik, és ezzel egyidejűleg a köldökzsinórvér levételnek egyéb akadálya nincs;

4.6.8        a nyeremény nem kerül átadásra a Nyertesnek, ha a Nyertes nem köt szerződést a Cord Blood Center AG-val a köldökzsinórvér levételére és az egyéb kapcsolódó tevékenységekre, amelynek megkötése a köldökzsinórvér levételének szükséges előfeltétele.

4.7      A díj átadásának időpontjának az a nap tekintendő, amikor a Nyertes és a Cord Blood Center AG között a köldökzsinórvér levételére és egyéb kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó szerződés megkötésre kerül.

4.8      Amennyiben a Nyertesnek a Vesrenyben való részvétele bármilyen okból idő előtt (a nyeremény átadása előtt) megszűnik, a nyeremény nem kerül átadásra, és a Nyertes nem jogosult a nyereményre vagy egyéb anyagi vagy pénzügyi teljesítésre. A Nyeremény kezeléséről a Vesreny Szervezője dönt, amennyiben a Nyereményt bármely okból a sorsolásától számított 60 naptári napon belül sem tudja átadni a Nyertesnek.

5. A Szervező jogai és kötelezettségei:

5.1      A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Versenyt lerövidítse, elhalassza, megszakítsa vagy teljesen törölje, akár indoklás és kártérítés nélkül is.

5.2      A Szervező nem felel a Résztvevő által helytelenül megadott, illetve pontatlan információkkal kapcsolatban, valamint a nyeremény elmaradásával, visszautasításával vagy be nem nyújtásával kapcsolatban a Résztvevőnél felmerülő károkért vagy egyéb igényekért. A Szervező nem felelős a Jelentkezési lap elvesztéséért, meg nem kézbesítéséért vagy késedelmes kézbesítéséért, illetve a Versenyen való részvétellel kapcsolatos technikai problémákért. A Pályázat Szervezője nem felel a Pályázat Nyertesét terhelő adó, illetve illeték vagy egyéb kötelezettség teljesítéséért, kivéve, ha a vonatkozó általános érvényű jogszabály másként rendelkezik.

5.3      A Versenyen nem vehetnek részt a Szervező vagy a CBC Csoport más vállalatának alkalmazottai, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. Pontjában meghatározott hozzátartozói. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Verseny résztvevője ilyen, előzetesen kizárt személy, a Szervező jogosult dönteni az ilyen résztvevőnek a Versenyből való kizárásáról. A Szervező kártérítési igényét ez nem érinti.

5.4      A Szervező jogosult saját belátása szerint kizárni a Résztvevőt vagy a Verseny nyertesét, ha:

5.4.1         megállapítja, hogy a Résztvevő hamis, hiányos vagy félrevezető adatokat vagy információkat szolgáltatott,

5.4.2         az 5.3. pont szerint a Versenyekről kitiltott személynek minősül,

5.4.3        kiderül, hogy a Résztvevő a jelen Szabályzatot megszegve járt el vagy szándékozott eleget tenni, csalárd módon, a jó erkölcsbe ütköző módon próbálta megszerezni a Díjat, vagy cselekedeteivel bármilyen módon potenciálisan ártott a Verseny Szervezőjének vagy a CBC Csoport más vállalatának jó hírnevének,

5.4.4        a Résztvevő bármilyen más módon megsérti a jelen Szabályzatban és/vagy az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket.

5.5      Amennyiben a Verseny reklámanyagokon vagy a Verseny Szervezőjének egyéb anyagaiban feltüntetett Versenyszabályzat vagy annak részei és a jelen teljes Szabályzat szövege között ellentmondás áll fenn, a jelen Szabályzat szövegét kell alkalmazni.

5.6      A Szervező jogosult a Résztvevőt telefonon vagy más módon tájékoztatni a Verseny lefolyásáról/ folyamatáról, ellenőrizni a Versenyen való részvétel feltételeinek teljesülését és időtartamát, valamint a Résztvevő által megadott adatok pontosságát és naprakészségét.

6. Különleges rendelkezések

6.1      A Verseny szervezője nem téríti meg a Verseny résztvevőinek a Versenyen való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeket.

6.2      A Versenyen való részvétellel (a Regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével) a Résztvevő elfogadja a Versenyszabályzatot és vállalja annak maradéktalan betartását.

7. Adatvédelem

7.1      A versenyek szervezése céljából történő személyes adatok feldolgozásának adatkezelője a Szervező. A Versenyen való részvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelésének feltételeiről a Szervező által a https://www.cordbloodcenter.hu/gdpr/versenyek-es-kozossegi-media/ weboldalon közzétett dokumentumban található tájékoztatás.

Budapest, 2021.05.05.